Albaniahjelpen (KA)

Albaniahjelpen (KA)

 

For evt nedlasting:   Vedtekter Albaniahjelpen

 

Her er teksten:

                     KIWANIS ALBANIAHJELPEN   –  ALBANIAN AID

                 V E D T E K T E R

 

§ 1  ORGANISASJON:

Kiwanis Albaniahjelpen (heretter kalt KA) er et prosjekt innen Kiwanis International – District Norden (heretter kalt KI-DN).

§ 2  FORMÅL:

KA har som formål å drive løpende, målrettede nødhjelpsprosjekter i Albania, spesielt rettet mot barn og unge. I tillegg drive prosjekter som er egnet til å heve livskvaliteten til spesielt utsatte grupper, og å drive holdningsskapende og skadeforebyggende arbeid innen brannvern. Prosjektene skal følges opp ved at to eller flere fra KA regelmessig følger  delprosjektene til avslutning i Albania.

§ 3  MEDLEMMER:

Medlemmer i KA rekrutteres blant Kiwanis-medlemmer.  Medlemsskapet er gratis og åpent for alle som vil arbeide for KA. Det føres medlemsregister.

§ 4  SAMARBEIDSPARTNERE:

KA samarbeider med nasjonale og internasjonale organisasjoner og enkeltpersoner for å oppnå størst mulig effekt i hjelpearbeidet. Forpliktende avtaler med slike organisasjoner/enkeltpersoner skal på forhånd godkjennes av KI-DN.

§ 5  ÅRSMØTE:

Årsmøte er KA’s øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. På årsmøte behandles årsberetning og revidert regnskap for siste kalenderår, innkomne forslag, budsjett for inneværende år og valg av styre (se §6) og revisor.

Innkalling til årsmøte sendes alle medlemmer senest tre uker før årsmøte. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende to uker før møte. Medlemmer som ønsker sakspapirer tilsendt før årsmøte, må varsle styret om dette.

Stemmeberettiget på årsmøte er kun de som står oppført i medlemsregisteret.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller minst 10 medlemmer krever det.

§ 6  STYRET:

Styret består av president, sekretær, kasserer, styremedlem og prosjektlederne. Dersom særlige forhold tilsier det,  kan samme person ha to styreverv.  Styremedlemmer (bortsett fra prosjektlederne) velges for to år, slik at halvparten av de valgbare medlemmer er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

§ 7  PROSJEKTER:

KAs engasjement består av tre prosjekter: Prosjekt Nødhjelp, Prosjekt Musikk og Prosjekt Brannvern, med hver sin faglig ansvarlige prosjektleder.

Prosjektene står fritt til å kunne endre fokus innen sitt fagområde dersom forholdene tilsier det.

§ 8  ØKONOMI:

KAs økonomi er basert på bidrag fra Kiwanis-klubber, gaver fra organisasjoner og enkeltpersoner, dugnader og offentlig støtte. I samarbeid med KI-DN sendes det ut søknad om økonomisk støtte til alle distriktets klubber to ganger i året.

Det føres et hovedregnskap for KA og et underregnskap for hvert prosjekt.  Regnskapene er tilgjengelige for gjennomsyn for KI-DN til enhver tid, og årsregnskapene skal uoppfordret sendes KI-DS så snart de er avsluttet.

Økonomiske bidrag som ikke er øremerket skal fordeles med      % til Prosjekt Nødhjelp,      %  til Prosjekt Musikk og med    % til Prosjekt Brannvern. Det skal foretas avregning og overføring av beløp i h.h. til dette avsnitt senest 14 dager etter utløpet av hvert kvartal.

Dersom særlige forhold tilsier det, kan et enstemmig styre beslutte at økonomiske midler kan overføres mellom prosjektene. Unntatt fra dette er midler som giveren har øremerket til ett av prosjektene.

Styret står ansvarlig for at det til enhver tid er økonomisk dekning for all virksomhet både i Norden og i Albania. Det vises for øvrig til SAMARBEIDSAVTALEN mellom KI-DN og KA datert  03.09.2010.                    .

§ 9  LOVENDRINGER:

Endringer av og tillegg til disse vedtekter kan kun vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene på årsmøte.

§ 10  AVVIKLING:

Ved avvikling av KA skal aktiva gis til samarbeidspartnere i Albania etter styrets vurdering.

 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte    3. mars     2010.